Klachtenreglement

Iedere uiting van ontevredenheid over de dienstverlening, de werknemers en de processen van de gecertificeerde eenheid EVI Facilities en de daaronder vallende arbodienstverleners (EVI- partners), ongeacht of deze mondeling of schriftelijk wordt geuit, dient als klacht te worden behandeld en geregistreerd. EVI Facilities vervult in deze een bemiddelende en adviserende rol. De arbodienstverleners zijn Arbo Werkt, Bram Vitaal, Inzet met Zorg, Vitaal Ondernemen, Verzuimvizie, Bentacera Arbo & Verzuim, Centrum voor Bedrijfsgezondheid, DDV Verzuimbegeleiders, Radmer Arbodienst, Remedie Arbo en Thaeles Arbo.

Een klacht kan zowel schriftelijk als mondeling bij EVI Facilities worden ingediend. De klager dient uiterlijk binnen 2 werkdagen een bevestiging van de ingediende klacht ontvangen te hebben. De klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien het een gedraging en of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden. De klachtafhandeling vindt plaats door de leidinggevende van de medewerker. Indien de klager dit wenst kan deze gehoord worden om de klacht toe te lichten. De werknemer wordt altijd gehoord. De klacht dient binnen een periode van 30 dagen na indiening van de klacht te worden afgehandeld. De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele verder maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden genomen.

Een aangesloten werkgever of werknemer bij een van de hierboven genoemde arbodienstverleners dient in eerste aanleg de klacht voor te leggen bij de desbetreffende arbodienst. Indien partijen van oordeel zijn dat de klacht niet op een gewenste wijze is afgehandeld staat het de werkgever en of werknemer vrij de klacht voor te leggen bij EVI Facilities. Uiteraard kunnen de klachten vanuit de EVI Partners direct bij EVI Facilities worden ingediend. EVI Facilities is niet aansprakelijk voor het ontstaan en de gevolgen van de klacht.